shipping icon

pickup icon

Ya Shi Xiang Dan Cong

Other names: Duck Shit Dang Cong

Origin: Guangdong, China