shipping icon

pickup icon

Chaozhou Red Clay teapot bian xi shi 70ml

Volume: 70ml

Clay: Chaozhou Hong Ni 

Style: Bian Xi Shi

Potter: Mr. Zhang's Pottery