shipping icon

pickup icon

Yixing teapot Da Hong Pao Clay Duo Qiu

Volume: 200ml

Clay: Da Hong Pao Clay

Style: Duo Qiu

Potter: Xin Ying Yang