shipping icon

pickup icon

Chaozhou Red Clay teapot Fang Gu 70ml

Volume: 70ml

Clay: Chaozhou Hong Ni 

Style: Fang Gu

Potter: Mr. Zhang's Pottery